NastaveníprofilUžitečné odkazy

Podmínky používání


1. Obecná pravidla

"Domaza" s.r.o (dále jen "Domaza") Vám nabízí k  své služby  za podmínek, stanovených  danou Uživatelskou dohodou ((následně jen "Dohoda", "UD"). Dohoda může být změněna bez jakýchkoliv zvláštních opatření. Novou  publikaci Dohody, vstoupí v platnost dnem zveřejnění, nestanoví-li Dohodu novou verzi.Funkční publikace  UD je vždy na stránce www.domaza.cz/podmínky_používání/. Uživatelská dohoda vstoupí v platnost od okamžiku Vašeho souhlasu s podmínkami, prostřednictvím registrace v Domaza.

Použití služby v Domaza se řídí touto Dohodou, Dohodou o důvěrnosti informace, a místní spotřebitelskou smlouvou  pro jednotlivé služby.

Tato dohoda a vztah mezi Vámi a Domaza, vzniklé v souvislosti s použitím služeb, je pod  jurisdikcí Bulharské republiky. Znění této Dohody, pokud není uvedeno jinak,termín "legislativa" je považován za legislativu RB, a taky legislativu  území, ve kterém žijete v současné době.

Registrací v Domaza a užíváním veškerých služeb Domaza nebo použitím jakékoli funkcionální možnosti, vyjadřujete svůj bezpodmínečný souhlas se všemi podmínkami této Dohody a se zavazujete  dodržovat je, nebo služby v Domaza přestat používat.

2. Popis služeb

Domaza nabízí uživatelům přístup k široké škále  online služeb, včetně navigačních pomůcek, komunikace, personalizace obsahu, nákupy, atd. Všechny dosud existující služby, a i každý  jejich vývoj  a / nebo přidání nových, je předmětem tohoto UD. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny služby jsou poskytovány "tak jak jsou" a Domaza  není odpovědná za jakékoliv zpoždění, poruchy, nesprávný nebo opožděný čas doručení, odstranění nebo neuchování na jakékoliv osobní informace uživatele. Chcete-li využít služby Domaza, musíte mít počítač a přístup k internetu (WWW). Všechny záležitosti, týkající se nabývání právního přístupu k Internetu, nákupu a nastavení vhodného vybavení a programů,   rozhodujete jen Vy a nevztahují se k Dohodě.

3. Vaše povinnosti při registraci

Chcete-li využívat služby Domaza,souhlasíte s poskytováním přesných  a kompletních  informací o sobě v souvislosti s otázkami,nacházejícími se v registračním formuláři a a udržujete příslušné informace v aktuálním stavu. Pokud poskytujete nepravdivé informace nebo Domaza má rozumné důvody se domnívat, že informace, které jste poskytli, je neúplná nebo nedůvěryhodná, Domaza má právo zablokovat nebo odstranit Vaš účet a odmítnout Vám využívání svých služeb (nebo částí z nich). Domaza má právo, kdykoliv požadovat potvrzení Vašich údajů, uvedení při registraci, a požádat o příslušné dokumenty. Nedodržení  požadovaných podmínek,dle uvážení Domaza,může být považováno za poskytnutí nedůvěryhodné informace, a to  může vést k relevantním výsledkům.

4. Váše registrace, heslo a zabezpečení

Po dokončení procesu registrace, si budete moci vybrat jak se budete přihlašovat(specifické symbolické jméno k vašemu účtu) a heslo pro přístup k osobním službám Domaza.Vy  jste zodpovědní za bezpečnost Vašeho přihlašovacího jména a hesla a také  vše, co  bude udělané  v Domaza, pod Vaším přihlášením a heslem. Domaza má právo zakázat používání určitých přihlášeních.Souhlasíte s tím,že musíte okamžitě informovat Domaza v případě neoprávněného (neautorizovaného) přístupu k Vašemu přihlášení a heslu a / nebo jakýkoli jiný typ porušení bezpečnosti, také s tím, že vy sami vykonáváte  spolehlivé dokončení práce s Vaším heslem (přes tlačítko "Exit") po ukončení každé pracovní série ze služby Domaza a zajišťujete důvěrnosti vašeho hesla pro přístup ke službám Domaza. Domaza není odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození Vaších dat, která může nastat v důsledku Vašeho porušení této části UD.

5. Jednání registrovaného uživatele

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za všechny informace,data, texty, programy, hudba, zvuky, fotografie, grafiky, videa, zprávy nebo jiné materiály(obsah), zveřejněny pro veřejnost nebo přenášený v osobním kontextu, je zodpovědný, ten, kdo vytvořil obsah. To znamená, že Vy, a ne Domaza, plně odpovídáte za celý obsah, který nahráváte, posíláte nebo přenášíte nebo jinak činíte přístupným, pomocí Domaza. Domaza neovládá obsah, přenášený prostřednictvím svých služeb a proto neručí za přesnost, úplnost nebo kvalitu tohoto obsahu. Chápete, že použitím Domaza, můžete vidět obsah, který je urážlivý, nemravný nebo nežádoucí. Za žádných okolností Domaza nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživatelů svých služeb.

Souhlasíte, že nebudete využívat služeb Domaza pro:

a.    načítání, odesílání, přenos nebo jinými prostředky  zveřejňování obsahu, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, obsahující urážky, uráží morálku, porušuje autorská práva, podporuje nenávist a / nebo diskriminuje osob  různých ras, pohlaví, náboženství, sociální příznaky;obsahující urážky  určitých jednotlivců nebo organizací;

b.     porušování práv nezletilých a / nebo poškozování v jakékoli formě;

c.      porušování práv menšin;

d.     nebudete  se vydávat za jakoukoli osobu nebo zástupce organizace

e.      nebo  společnosti bez dostatečné pravomoci, včetně  spolupracovníků  Domaza, jako moderátory fóra,jako vlastníci webu, stejně jako šíření omylů  o vlastnostech a charakteristikách všech subjektů nebo objektů ;

f.       načítání, odesílání, přenos nebo jiné prostředky pro zveřejnění obsahu,které nemáte právo vykonávat dle zákona Bulharské republiky nebo jakékoliv jiné smluvní vztahy.

g.     nahrávání, posílaní, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování informací, který se vztahuje na patent, ochranná známka, obchodní tajemství, autorská práva nebo právo na vlastnictví a / ​​nebo autorská práva třetí strany;

h.     nahrávání, posílaní, přenos nebo jakýkoli jiný způsob, není-li výslovně povolen, zveřejnění reklamních materiálů, spam (včetně vyhledávání), seznamy cizích e-mailových adres, systémy "pyramidy‘‘,marketing na mnoha úrovních(multi level marketing)(MLM), systémy pro získání peněz prostřednictvím internetu a e-mail podnikáním,, dopisy štěstí ","a také k účasti  takových akcích (posílání zpráv v rozporu s odkazy na služby poskytované Domaza, včetně adresy, internetové stránky, záložky, atd., může být považováno za účast v nelegálních aktivitách, i když odesílání se provedlo bez přímého použití  serveru  Domaza);

i.     nahrávání, posílaní, přenos nebo jakýkoli jiný způsob publikování materialů, obsahující viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy, určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti počítače nebo telekomunikačních zařízení, nebo programy pro uskutečnění  neoprávněného přístupu,taky sériová čísla komerčního softwaru a programy pro jejich výrobu, přihlášení, hesla a jiné prostředky k získání neoprávněného přístupu k placených zdrojů  internetu, a taky umístění odkazů na výše uvedené informace.

j.      úmyslné porušení místního, bulharského a mezinárodního práva

k.     shromažďování a uchovávání osobních údajů třetím osobám

l.      způsobení poruchy stránek Domaza

m.  používání všech forem a metod nelegálního představení za jiné osoby v síti.

n.     vysílání odkazů k zdrojů na webu, jehož obsah je v rozporu s právními předpisy Bulharské republiky;

o.     podpora akce pro porušení omezení a zákazů, stanovených v Dohodě.

Berete na vědomí, že Domaza nemá žádnou povinnost přezkoumávat veškerý obsah před zveřejněním,a že Domaza a má právo (nikoliv povinnost) dle svého uvážení odmítnout publikovat či odstranit jakýkoliv obsah, který je k dispozici prostřednictvím služeb Domaza. Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit všechna rizika, spojená s použitím obsahu, včetně posouzení spolehlivosti, úplností nebo užitečností takového obsahu. Chápete, že technologie služeb, mohou požadovat předložení vašeho obsahu počítačových sítí, a  taky jeho změní  odpovídající  technických požadavcích.

6. Právo používat registrace v Domaza

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat,  opakovat nebo kopírovat, prodávat nebo dále prodávat, a také že nebudete používat služby Domaza k jiným komerčním účelům , používání služby nebo přístup k ní, s výjimkou těch případech, kdy máte povolení od Domaza.Po registrace v Domaza,Vy dostáváte nesdělitelné právo používat svou registraci( přihlašovací jméno a heslo) pro přístup ke službám-Domaza. Nesmíte přenášet svou registraci (přihlašovací jméno a heslo),na třetí osobu, a také je nesmíte získat od třetí osoby,jedině pokud máte písemného souhlasu Domaza. Domaza neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi vámi a třetími osobami.

7. Pokud používáte služby Domaza pro hostování informace(stránky, odkazy, atd.), pak rovněž souhlasíte s následujícími podmínkami:

7.1. Domaza si vyhrazuje právo přijmout a nechávat pod svoji kontrolou veškeré subdomény,přidané v doméně, řízení Domaza. Domaza může na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění k  používání práva "doménu vyšší třídy‘‘,ve svých vztazích se všemi subdomény a v takovém případě, bude třeba  nutné předat svou  subdoménu pod řízení Domaza.

7.2. Domaza si vyhrazuje právo publikovat na vaše webové stránky reklamní informace nebo jakékoli jiné informace pro veřejnou distribuci, ale bez poškození obsahu vašich webových stránek. Forma, způsob a množství informací, mohou být modifikovány čas od času podle Domaza.

7.3. Při používáni služby bezplatných stránkách je zakázáno:

a.     Používání webových stránek výhradně jako odkazy na jiné webové stránky;

b.     předávání nebo distribuce materiálů pro reklamní účely nebo šíření informací v případě, že nemáte nárok ze zákona;

c.      vytvoření nebo zveřejnění skrytých stránek, obrázek nebo souborů, ke kterých není možní přistup na našich stránkách;

d.     Publikování nebo propaganda pornografie nebo dětské erotiky, a intimní reklamní služby;

e.     Veřejné vysílání a / ​​nebo přenos nezákonné informace, včetně materiálů pro podporu podněcování k národní nenávisti,  k násilí proti osobě nebo skupině osob, nebo nelidskému zacházení se zvířaty;přivolávání ke spáchání nezákonné činnosti, včetně  používání výbušnin a dalších zbraní, atd.

f.       omezení - pomocí hesla nebo jiným způsobem.-přístupu na webové stránky a další soubory, zveřejnění na webových stránkách, včetně použití archivů s heslem;

g.     porušení normálního uspořádání webu, včetně použití nastavení, zatěžující výměnu informací v reálném čase, včetně "otáčky" na obrazovce s rychlostí,nesouhlasející obvyklých funkcích uživatelů k zadání informací, otevření dalších prohlížečů, atd.

h.     publikování souborů a archivů, objemově vyšších než 5 MB(při tom objemný archiv  je považován jako jeden soubor);

i.        porušení vzhledu nebo provozních možností všech prvků,který Domaza vkládá na web, včetně ovládacích panelů, obrázků na pozadí, programů a reklamných bannerů, při tom, pokud standardní banner, který se automaticky publikuje na vaše stránky Domaza není vidět nebo je zcela neviditelný z důvodu určitých zvláštností kódu na vaší stránce, pak jste povinni změnit kód vaší stránky, aby byl zajištění normální obraz tohoto banneru nebo ručně vložit číslo banneru z Domaza pro statistické zveřejnění jako alternativa ke standardnímu banneru (viz další podrobnosti)

j.       publikace  vašich stránkách předmětů intelektuální vlastnictví,pro které jsou formování intelektuální vlastnictví,pokud nemáte právo publikovat  stanovené předměty intelektuálního  vlastnictví pro veřejnost.

8. Obecné podmínky použití a uložení

Souhlasíte s tím, že Domaza může omezovat  používání služeb, včetně: doby uchovávání e-mailu a jiného obsahu, maximální počet zpráv, které lze odesílat nebo přijímat registrovaný uživatel, maximální velikost zprávy nebo místo na disku, maximální počet práce služeb na dobu určitou atd. Domaza může zakázat automatický oběh k svým službám, a také přerušit veškeré informace, které se vytvořily automaticky  (např. spam). Domaza podle vlastního uvážení může přestat udržovat vztahy ze sítě,porušující principů interakce.

Administrace Domaza může posílat své uživatelům informační zprávy. Domaza není zodpovědná za jakékoli zpoždění,kolaps, nepřesné nebo předčasné dodávky, vymazání nebo neuložení osobních údajů uživatelů. Souhlasíte s tím že Domaza si vyhrazuje právo smazat uživatele,kteří nebyli přihlášení po dlouhou dobu. Berete také na vědomí, že Domaza může změnit pravidla a omezení kdykoliv  bez předchozího upozornění.

9. Ukončení registrace

9.1 Berete na vědomí, že Domaza si vyhrazuje právo blokovat nebo smazat Vaš účet, nebo ukončit váš účet  všem službám a odstranit jakýkoliv obsah bez předchozího upozornění nebo důvod, včetně porušení UD nebo používání služby, zejména:

·        Váš e-mail bude vymazán, pokud ho nepoužíváte více než 4 měsíce

·        Přijetí e-mailů z Vaši schránky do schránky Domaza budou zablokované, pokud ho nepoužíváte více než 1,5 měsíce

·        Váš web služby mysite.domaza.cz, a spolu s ním dodatečné služby (fórum, atd.), bude zrušený, pokud nebyl navštívení ani jednou v průběhu 4 měsíců a ani jednou obsah nebyl aktualizovaný .

·        Vaše záznamy v systému Domaza  budou smazány, pokud je nepoužíváte více než 12 měsíců.

9.2 Máte právo kdykoliv odebrat svou registraci ze všechny služby Domaza nebo ukončit její činnost na některé z nich, těžící z odpovídajících funkcí ve  vaší osobní části.

9.3.Odstranění registraci se provádí v následujícím pořadí:

-         Registrace bude zablokovaná po dobu jednoho měsíce, kdy obsah a uživatelská data nejsou odstraněny, ale Vy nebo jiní uživatelé nemají  k nim přístup.;

-         Jestliže v rámci jednoho měsíce Vaš účet je obnoven, budete mít znova přístup k zadaným data, který existovaly v době blokování(s výjimkou obsahu, který porušuje podmínky této dohody nebo jiné dokumenty spojené  s této službě)

-         Pokud v tento měsíc nebude obnoven Vaš účet,se  odstraňuje celý obsah a jeho historie a přihlášení  bude k dispozici pro použití jinými uživateli

-         Od této doby ,každá informace,spojena s účtem, a přístupu k službám Domaza, jsou nemožné.

9.4. Popsaný v odstavci 9. 3 postup, zahrnuje ukončení registraci  každou službu v Domaza,s rozdílem, že při blokování nebo ukončení přístupu k jedné služby, ostatné služby používané Vámi, a informace, které jste publikovalí pomocí tohoto účtu, zůstávají k dispozici.

9.5.

9.5.Domaza může kdykoli ukončit některých z nabízených služeb, s nebo bez předchozího upozornění. Domaza v tomto případě nenese odpovědnost za jakékoliv ukončení přístupu do své služby.

10. Odeslání

Domaza služby mohou obsahovat odeslaní k jiným zdrojům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Domaza není odpovědná za dostupnost těchto zdrojů a jejich obsah, také za jakékoliv důsledků spojené s použitých zdrojů.

11. Vlastnická práva  Domaza

Berete na vědomí a souhlasíte s tím,že služby Domaza  a všechny potřebné programy, s nimi spojeny, obsahují důvěrné informace,která je chráněná  zákony o intelektuálním vlastnictví a tak dále bulharské a mezinárodní zákony, a obsah, předložený vámi v průběhu používání služeb je chránění autorskými právy, ochrannými  známkami, patenty  odpovídajícími zákonu. Kromě případů, speciálně dohodnutých od Domaza nebo jejich inzerentů. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit,  prodávat, distribuovat tento obsah a program, jako celek nebo po částech.

Domaza vám dává osobní a nevýhradní právo k používání programové garance, poskytovaní  služeb z jednoho počítače, za podmínek,že ani Vy sami, ani žádné jiné osobě s Vaši pomoci nebudou kopírovat nebo upravovat programového zapezpečení, vytvářet programy, odvozené z programového zabezpečení, pronikat do programového zapezpečení pro získání kód programu; provádět prodej, slevy, pronajímat, převod třetím osobám v jakékoli podobě práv týkající se programového zabezpečení služeb, také měnit služby, včetně účelu získání neoprávněného přístupu k nim.

12. Osvobozeny ze záruky

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

A.    Používáte služby Domaza na vlastní nebezpečí. Služby jsou poskytovány "tak jak jsou." Domaza nenese žádnou odpovědnost, včetně účelů,dle kterých  uživatel využívá služby;

B.     Domaza nezaručuje, že služby, budou odpovídat vašim požadavkům, služby budou poskytovány průběžně, rychle, spolehlivě a bez chyb; výsledků které  lze dosáhnout  použitím služeb,budou přesné a spolehlivé; kvalitu, jakéhokoli produktu, služby, informace, apod., dosaženo použitím služby bude odpovídat vašim očekáváním; všechny chyby budou opraveny;

C.     Všechny materiály, které dostáváte používáním služeb Domaza, můžete použít na své vlastní  riziko. Vy budete zodpovědný za škody  způsobení na Vašem počítači a vaších dat díky nabíjení materiálu;

D.    Domaza nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé ztráty, v důsledku použití nebo nemožnosti použití služeb; neoprávněnému přístupu k vašim komunikací; prohlášení nebo chování jakékoli  třetí osobě;

E.    Pokud se uživatel rozhodne, že používat již placené reklamní služby, Dоmaza není povinen vrátit zaplacenou částku.

13. Obecné informace

UD je právně závazná smlouva mezi vámi a Domaza a řídí vámi používání služby v Domaza. Další dohody,  uzavřené Vámi,také mohou  ukládat další povinnosti, spojené s použitím jiných služeb, stejně jako obsah programového zabezpečení patřící třetím osobám.

Vy a Domaza Souhlasíte s tím, že všechny spory týkající se UD budou řešeny v souladu s bulharskými  právními předpisy. Vzhledem k neplacení služeb prováděné v rámci UD, normy ochrany práv spotřebitelů nemůže být uplatněna. V případě,že UD se dá uspokojivou strukturu, budou se provádět změny s cílem splnění  předepsaných norem.

Nic v UD nelze chápat jako stanovení mezi vámi a Domaza jako agenturních vztahů, partnerství,vztahy společných aktivit, pracovní poměr nebo jakékoli jiné vztahy přímo, nepředvídaných v UD.

Uznání Soudem jakékoliv pozic UD jako neplatné vynuceného výkonu nezahrnuje neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této dohody.

Nečinnost ze strany Domaza, v případě porušení ustanovení UD vámi, nebo jinými uživateli,nezbavuje Domaza od právo vzít odpovídající opatření chránit své zájmy v pozdější fázi, také neznamená odmítnutí Domaza ze svých práv v případě  podobní  porušování v budoucnosti.